فیلترهای  میکروکنترلر

میکرو کنترلر، تجهیزی است که توسط آن اعمال خاص بصورت اتوماتیک و از قبل برنامه ریزی شده انجام می شود.