فیلترهای  خازن کولرگازی
مشخصات فنی
ظرفیت  uF
ولتاژ  V
ارتفاع خازن  mm
فاصله بین دو پین  mm
حداقل دمای کارکرد  °C
حداکثر دمای کارکرد  °C
قطر  mm

خازن فلزی