فیلترهای  لرزش سنج
خصوصیات کلی
کشورسازنده  
برند  
خصوصیات فنی
گستره اندازه گیری سرعت  
گستره اندازه گیری شتاب  
دمای عملکرد  °C

لرزش سنج